Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.sashe.sk/NELINA a www.nelina.sk, ktorého prevádzkovateľom je:

Ing. Eva Kušejová, J. Murgaša 1320/3, 071 01 Michalovce /na uvedenej adrese sa nenachádza kamenný obchod/
tel. 0918 923 297
e-mail: eva.kusejova@gmail.com
Zapísaná v OŽP OÚ Michalovce, č. ŽR 840-14453
IČO: 43038280 a DIČ: 1041829712 (ďalej len predávajúci)


Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne predávajúceho sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok.
2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých objednávkových formulárov predpísaných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky.
4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Pri udaní neúplnej adresy dodania a neuvedenia mena kupujúceho bude objednávka zamietnutá.
5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci.
6. Vyplnením objednávkového formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov zákazníkov).
7. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

8. Tovar je možné objednať najskôr dva týždne pred požadovaným termínom dodania /pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak/. Pri nedodržaní tejto podmienky bude objednávka zo strany predajcu stornovaná.

9. Predávajúci má právo stornovať objednávku, pokiaľ kupujúci neodpovedá na poštu, ktorú si od kupujúceho prečítal a v ktorej ho kupujúci vyzýva na upresnenie objednávky.

Predaj tovaru do zahraničia

Vynasnažím sa vyhovieť želaniam všetkých zákazníkov bez ohľadu na miesto dodania tovaru. V prípade, že je to mimo územia SR, riešim platobné a dodacie podmienky individuálne prostredníctvom vnútornej pošty v závislosti od miesta vášho pobytu a od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru.

Možnosti platby

•Prevodným príkazom na náš učet vo FIO banke
•Platba na dobierku po dohode
- Vyhradzujem si právo odmietnuť dobierku u kupujúcich s negatívnymi hodnoteniami a u tých, ktorí v tomto internetovom obchode nakupujú prvýkrát.

Doprava a dodacie podmienky

Dôležitou informáciou pre zahraničných zákazníkov je cena za dopravu. Táto suma je určovaná individuálne v závislosti od celkovej ceny objednávky, veľkosti, objemu a miesta dodania tovaru. Túto informáciu vám, samozrejme, viem poskytnúť ešte pred samotnou objednávkou.
V prípade, že tieto dodacie podmienky akceptujete, nebráni nám už nič k úspešnej realizácii obchodu. Tovar do zahraničia zasielam prostredníctvom Slovenskej pošty.

Dodacie podmienky, expedičné lehoty a prepravné

1. Ak nie je v popise objednaného tovaru alebo výrobku uvedené inak, je všetok tovar, ktorý je na sklade, expedovaný do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky - dobierky, príp. uhradení objednávky na účet. V prípade, že sa objednaný tovar nevyrába, resp. nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť, alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, nie je predávajúci viazaný objednávkou kupujúceho, o čom kupujúceho v lehote 3 dní upovedomí.
2. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Objednávku si môže skontrolovať pri prihlásení sa v systéme. O stave objednávky je zákazník taktiež upozornený e-mailom.
3. Dodávka tovaru je uskutočnená prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.
4. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, a je potrebný určitý čas na jeho výrobu, alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. O prípadnej ďalšej expedičnej lehote bude zákazník informovaný e-mailom.
6. V akútnych prípadoch (napr. tovar je určený ako darček, alebo je treba ho doručiť pred odchodom na dovolenku) nás zákazník môže požiadať o prednostné vybavenie objednávky. Možno tak urobiť najlepšie súčasne s odoslaním objednávky e-mailom. Tovar odošleme 1. triedou prostredníctvom Slovenskej pošty.
7. Pokiaľ časť objednaného tovaru buď nie je momentálne na sklade, alebo je nutné na zákazku vyrobiť, celú objednávku pozastavím a zákazníka informujem o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Zákazník nás na základe tejto informácie môže požiadať o zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami a zbytku, akonáhle bude k dispozícii. V tomto prípade však zákazník hradí poštovné za obidve zásielky.
8. Tovar, ktorý ste si u nás objednali Vám bude doručený poštou. Tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg Vám bude dodaný spôsobom, ktorý bude odsúhlasený osobitne.
9. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu, a pod.

Podmienky a možnosť platby za tovar (poštovné)

1. Vystavená online faktúra slúži ako dodací list.
2. Na ceny určené v internetovom obchode nie je aplikovaná DPH (predávajúci nie je platcom DPH), všetky ceny sú zobrazované vrátane DPH.
3. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
4. Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny:

Zásielky sú doručované prostredníctvom Slovenskej pošty.

Cena poštovného a balného je určená na základe cenníka Slovenskej pošty a zobrazí sa Vám pri realizácii objednávky.
Osobný odber je možný po vzájomnej dohode.

  • Poštovné ZDARMA /platí len pre SR/:
  • - platba vopred na účet - pri nákupe nad 40,- € 
  • - dobierka - pri nákupe nad 50,- €

5. Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:
Poplatok za bankový prevod (úhrada pred doručením tovaru) 0,- €
Poplatok za hotovostný vklad na účet (poplatok banky) .... 0,- €
Variabilný symbol Vám bude poslaný formou e-mailu.

6. V prípade neuhradenia sumy objednávky kupujúcim pri paltbe vopred na účet do 7 kalendárnych dní je predávajúci oprávnený neuhradenú objednávku stornovať.Nedoručené zásielky

1. Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), odošlem zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne 7 dní od odoslania správy.
2. Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujem k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.
3. Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.
4. Pokiaľ zákazník na výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávku stornujem. Zákazníka na storno objednávky upozorním. V tomto prípade bude ďalší nákup zákazníka možný len po zaplatení tovaru vopred (bankovým prevodom). Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky zruším.
5. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne predávajúceho a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z..
2. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ spotrebiteľovi /kupujúcemu/ cenu za tovar + náklady na poštovné /náklady na poštovné budú vrátené len do výšky najlacnejšej formy poštovného v tomto e-shope/.

3. Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
3.1. Kontaktovať písomnou formou predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí - môže použiť nižšie uvedený FORMULÁR na odstúpenie od zmluvy, príp. formulovať svoju žiadosť prostredníctvom vnútornej SAShE pošty .
3.2. Ak spotrebiteľ tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcií kontakt  najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
3.3. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar a poštovné zašleme prevodom na Váš účet, príp. poštovou poukážkou a to najneskôr do 14  dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
3.4. Odporúčame zaslať tovar doporučene, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
3.5 Kupujúci si hradí poštovné za vrátenie tovaru sám.

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

- Komu: Ing. Eva Kušejová, J. Murgaša 1320/3, 071 01  Michalovce

- Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy číslo .....................................

   (uveďte variabilný symbol faktúry)

 

Uveďte prosím názov vráteného tovaru: ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia tovaru /nepovinné/:

...........................................................................................................................................................................

Dátum prijatia tovaru:

...........................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

...........................................................................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa:

...........................................................................................................................................................................

Číslo účtu /pre prípad vrátenia peňazí/:

...........................................................................................................................................................................

 

          ________________                                                          _________________________

                      dátum                                                                               podpis spotrebiteľa

 Ochrana osobných údajov zákazníkov

Na ochrane Vašich osobných údajov nám veľmi záleží a preto Vám chceme poskytnúť  dôležité informácie týkajúce sa spracovávana Vašich osobných údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý kladie nové požiadavky na ochranu osobných údajov.

- Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Ing. Eva Kušejová so sídlom  J. Murgaša 1320/3, 071 01  Michalovce, IČO: 43038280

- Prečo spracúvame vaše osobné údaje a za akým účelom?

Vaše osobné údaje spracovávame len a výlučne za účelom bezproblémového vybavenia objednávky a poskytnutia zákazníckeho servisu.

- Aké osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnomna naplnenie účelu spracovania.

- Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Máte právo na:

* prístup k osobným údajov

* na opravu, resp.doplnenie údajov

* na výmaz údajov /byť zabudnutý/

* na prenositeľnosť údajov

* vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov


1. Podmienkou vybavenia Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov.
2. Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nákup v našom internetovom obchode.
3. Predávajúci rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje (informácie, ktoré umožňujú alebo uľahčujú identifikáciu ktorejkoľvek osoby, napr. meno, bydlisko, e-mail...), ktoré nám sami a dobrovoľne poskytnete, a ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom poskytovania čo najlepších služieb.
4. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu registrácie zákazníka, sú našou spoločnosťou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu.
5. Zaslaním záväznej objednávky udeľuje kupujúci našej spoločnosti časovo neobmedzený súhlas so spracovaním osobných údajov. NELINA zaznamenáva a spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom obchodu a služieb.
6. Predávajúci sa zaväzuje, že Vami poskytnuté osobné údaje použije výlučne k tomu, aby sa s Vami spojil s cieľom komplexne splniť Vaše požiadavky a potreby a neustále zlepšoval svoje služby.
7. Predávajúci sa zaväzuje, že informácie o osobných údajoch, získané prostredníctvom internetového obchodu, neposkytne tretím osobám, nepredá a ani neprenajme, pokiaľ takáto skutočnosť nebude predmetom vzájomnej dohody pred uskutočnením obchodu.
8. Predávajúci môže použiť sporadicky osobné údaje alebo ich časť v súhrnnej forme výlučne pre potreby štatistických analýz, rozborov alebo správ, za podmienky, že z takto získaných dát nebude možné získať žiadne identifikačné osobné údaje konkrétnej osoby.
9. Predávajúci je nútený zverejniť nevyhnutnú časť Vašich osobných údajov prepravným spoločnostiam, ktoré zabezpečujú prepravu našich produktov až k Vám na základe Vašej záväznej objednávky. Tieto spoločnosti zodpovedajú za ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platným právnym poriadkom SR.
10. Ak máte záujem aktualizovať Vaše osobné údaje alebo sa chcete informovať komplexnejšie o ochrane osobných údajov u NELINA, napíšte nám alebo nás kontaktujte na čísle 0918 923 297
14. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať údaje, uvedené v internetovom obchode www.sashe.sk/NELINA a týkajúce sa ochrany údajov.

Reklamačný poriadok internetovej predajne www.sashe.sk/NELINA

V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácii je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.


Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného a balného) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547

 

Odkaz na platformu riešenia spotrebiteľských sporov:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK